A TIPTON Global Kft Általános Szerződési Feltételei

 1. § Hatály és Szolgáltató

(1) A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a megrendelés időpontjában hatályos és irányadó tartalmuk szerint szabályozzák a Tipton Global Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Vevő között a Szolgáltató által a Vevő részére nyújtott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás alapján keletkező szerződéses jogviszonyt.

(2) A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekre korlátozza a Vevő általi elfogadás lehetőségét, így amennyiben a Vevő a jelen ÁSZ-ben foglaltakhoz képest elérő tartalmú szerződési feltételt közöl a Szolgáltatóval, az csak a Szolgáltató kifejezett elfogadásával válik a szerződés részévé.

(3) A Szolgáltatótól történő megrendeléssel a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, annak alkalmazását.

(4) A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi termékeket és szolgáltatásokat értékesíti a Vevő részére: szemüveg, napszemüveg, szemüvegtok és ezek használatához szükséges kellékek árusítása, tanácsadás, látásvizsgálat

 1. § A szerződés megkötése

(1) Ezen a portálon a szerződések csak magyar nyelven köthetők.

(2) Az ajánlatok kizárólag azon végfelhasználóknak szólnak, akiknek számlája és szállítási címe az Európai Unió területén van.

(4) A terméknek a webáruházban történő bemutatása nem a Szolgáltató részéről ajánlattételnek, hanem ajánlattételi felhívásnak minősül.

(5) A szerződés megkötésére a Vevő tesz ajánlatot azzal, hogy az online rendelési folyamatban kötelező érvényű ajánlatot tesz, és a megrendelés utolsó lépésében a „megrendelés elküldése” gombra kattint.

(6) A szerződés a Szolgáltató és a Vevő között csak a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Szolgáltató általi elfogadás vagy a termék elküldésével, vagy e-mailben a feladási visszaigazolás elküldésével történik. A megrendelés átvételének visszaigazolása nem minősül elfogadó nyilatkozatnak.

(7) A személyi használat során szokásosnál nagyobb mennyiségre vonatkozó szerződések érvényessége, valamint az értékesített termék kereskedelmi továbbértékesítése a Szolgáltató kifejezett hozzájárulását igényli. Ez vonatkozik mind a rendelés részeként rendelt termékekre, mind arra az esetre, ha ugyanarra a termékre történik több rendelés leadása.

(8) A Vevő tudomásul veszi, hogy a számlákat elektronikusan kapja meg. A Szolgáltató az elektronikus számlákat e-mailben vagy a weboldalon található ügyfélfiókban bocsátja a Vevő rendelkezésére.

 • 3 Árak és szállítási költségek

(1) A webshopban feltüntetett árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a szállítási díjat vagy a szállítási költség felárát. A szállítási díjak a szállítás típusától és a tétel jellegétől függően változnak. A szállítási díjakról további információkat a showroom@tipton.hu e-mail címen kérhet.

(2) A Szolgáltató minden erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy a katalógusban szereplő termékek egy részét tévesen árazza. Abban az esetben, amennyiben a Vásárló számára is nyilvánvalóan és egyértelműen téves ár található a weboldalon, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy a rendelés feldolgozása során, azonban a fizetés felszámítása előtt felvegye a kapcsolatot a Vevővel, és tájékoztassa a hibás árfeltüntetésről. A kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató megkérdezi, hogy a Vevő a helyes áron is meg kívánja-e vásárolni a terméket, vagy törölni kívánja a rendelést. A Szolgáltató a Vevő instrukciói szerint fog eljárni. Ha a termék helyes ára alacsonyabb, mint feltüntetett ár, akkor a Szolgáltató az alacsonyabb összeget számítja fel.

(3) A termékre a megrendelés időpontjában megadott árak érvényesek. Listaárak esetén a megrendelés időpontjában megadott listaárak érvényesek.

(4) Ha a Vevő díjköteles szolgáltatást kíván igénybe venni, a díjköteles szolgáltatásról előzetesen tájékoztatást kap, amely kiterjed a szolgáltatás körére, a felmerülő költségekre és a fizetési módra.

 1. § Szállítás és lemondás

(1) Eltérő megállapodás hiányában a szállítás a Vevő által megadott szállítási címre történik. A termékek elérhetőségére, szállítására vagy kiszállítására vonatkozó valamennyi információ tájékoztató jellegű. Nem jelentenek kötelező vagy garantált szállítási dátumot.

(2) Ha a megrendelés feldolgozása során derül ki, hogy a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, erről a Szolgáltató a Vevőt külön e-mailben vagy ügyfélfiókjában üzenetben értesíti. A Vevő törvényes jogait ez nem érinti.

(3) Ha a Szolgáltató a megrendelést több csomagban küldi, előfordulhat, hogy a Vevő minden csomagról külön feladási visszaigazolást kap. Ebben az esetben a mindenkori szállítási visszaigazoláson szereplő termékekre jön létre az adásvételi szerződés az egyes szállítási visszaigazolásokkal. A Vevő a szállítási visszaigazolás elküldése előtt bármikor díjmentesen lemondhatja termékrendelését.

 1. § Fizetési feltételek

A Szolgáltató a webshop útján történő értékesítés során bankkártyás fizetést fogad el. Ezzel a Vevő kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót az esedékes összegek beszedésére.

 1. § Felelősségkorlátozás

(1) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevő regisztrációs és profiladataiban szereplő információk, illetve a Vevő által generált egyéb tartalom tartalmáért és helyességéért.

(2) A Szolgáltató a szerződésszegésért akkor vállal felelősséget, ha az a saját vagy az általa igénybe vett közreműködő szándékos kötelességszegésén alapul.

(3) A Szolgáltató felelősséggel tartozik a Vevő életének, testi épségének vagy egészségének megkárosításáért  vagy egyébként a Szolgálató lényeges szerződéses kötelezettségének a megszegéséből eredő károkért.

(4) Lényegesnek minősülnek azok a szerződéses kötelezettségek, amelyeknek teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges.

(5) Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kártérítési kötelezettsége a megrendelés időpontjában a Szolgáltató által előre látható károkra korlátozódnak.

 1. § Beszámítás és visszatartási jog

A Vevő a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségébe csak olyan ellenkövetelést számíthat be, amelynek megalapozottságát bíróság jogerős határozatban állapította meg, vagy azt a Szolgáltató elismerte.

 1. § Tulajdonjog fenntartása

A Szolgáltató az értékesített termékekre vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítésig fenntartja.

 1. § Szállítási károk

(1) Ha a Vevő a terméket nyilvánvaló szállítási sérüléssel veszi át, köteles haladéktalanul panaszt tenni.

(2) Ha a Vevő ezt elmulasztja, annak nincs kihatása a Vevőt a törvény alapján megillető szavatossági jogaira. A reklamáció célja az, hogy a Szolgáltató érvényesíteni tudja a követelését a fuvarozóval szemben.

 1. § Hibás teljesítés

Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a Szolgáltatónak a Vevő részére értékesített termék hibáiért való kellékszavatossági kötelezettsége jogszabályi rendelkezéseken alapul. A Vevő kérheti a megvásárolt termék kijavítását vagy kicserélését, ha az hibásnak bizonyul vagy nem felel meg a termékleírásban foglalt tulajdonságoknak. Ha a terméket ésszerű időn belül vagy nehézség nélkül nem lehet megjavítani vagy kicserélni, a Vevő kérheti a vételár visszatérítést vagy leszállítását.

 1. § Lemondási és elállási feltételek

(1) Amennyiben a Vevő fogyasztó, úgy jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől. A tizennégy napos elállási határidő attól a naptól számít, amikor a Vevő vagy a Vevő megbízottja a terméket (vagy több termékre vonatkozó megrendelés esetén az utolsó terméket, részszállítást vagy darabot) átvette. Az elállás a Szolgáltatóhoz intézett, az alábbi címre (postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) megküldött egyértelmű, írásbeli nyilatkozattal történhet:

Tipton Global Kft.

1118 Budapest, Mányoki út 16. fszt.2.

Telefon: +36 1 786 1080

E-mail: office@tipton.hu

(2) A Vevő az elállási határidőn belül köteles az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést és a terméket elküldeni.

(3) Az elállás következményei

Ha a Vevő a szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul banki átutalással visszatéríti a termék árát. A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni.

(4) A visszafizetést a Szolgáltató mindaddig megtagadhatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy amíg a Vevő nem igazolja, hogy a terméket visszaküldte.

(5) Elállás esetén a Vevő a terméket azonnal, de legkésőbb a Szolgáltatónak az elállásról való értesítését követő 14 napon belül az alábbi címre köteles visszaküldeni vagy a helyszínen leadni:

Tipton Global Kft. Műhely 1096. Budapest, Haller u. 2 2.em.

(6) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontja alapján nem illeti meg a Vevőt elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

 1. § Panaszkezelés

(1) A Vevő a Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások igénybevétele, illetőleg termékek vásárlása során felmerülő panasza kapcsán a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot:

Tipton Global Kft.

1118 Budapest, Mányoki út 16. fszt.2.

Telefon: +36 1 786 1080

E-mail: office@tipton.hu

(2) A Szolgáltató panaszkezelése ingyenes.

(3) A Vevő a panaszát szóban vagy írásban közölheti a jelen ÁSZF 12. § (1) bekezdésében meghatározott elérhetőségeken. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Az írásbeli panaszt, illetőleg az olyan szóbeli panaszt, amely kivizsgálása azonnal nem lehetséges, továbbá, amely kezelésével a Vevő nem ért egyet a Szolgáltató 30 napon belül válaszolja meg.

(4) Abban az esetben, amennyiben a Vevő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a Szolgáltató nem tesz eleget a panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, úgy a Vevő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

(5) A fentieken túlmenően a Vevőt megilleti a bírósághoz fordulás joga.

 1. § Adatvédelem

(1) A Szolgáltató a Vevő személyes adatait kizárólag az alábbi esetekben kezeli:

 • a Vevő előzetes hozzájárulását adta az adatkezeléshez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vevő (érintett) az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően a Vevő (érintett) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érintettel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

(2) A Vevő tudomásul veszi, hogy az interneten (pl. e-mailben) történő adattovábbításnak lehetnek biztonsági hiányosságai. Ennek megfelelően harmadik felek adatainak hibátlan és problémamentes védelme nem garantálható maradéktalanul. A Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget.

(3) A Vevőt a Szolgáltató adatkezelése kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáférési jog;
 • helyesbítéshez és törléshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása iránti kérelem;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;

(4) A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további információ a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában érhető el.

 1. § Cookie-k

(1) A termékkínálat megjelenítéséhez a Szolgáltató ún. cookie-kat (sütiket) használhat. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek helyileg a honlapra csatlakozó látogató internetböngészőjének gyorsítótárában tárolódnak.

(2) Számos webhely és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz, amely a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül webhelyek és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetböngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett személy egyéni böngészőjét a többi, egyéb cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosítóval.

(3) A cookie-k használatával a weboldal üzemeltetői felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthatnak. Ez a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

(4) Ezen cookie-k egy része a Szolgáltató szerveréről a Vevő számítógépes rendszerébe kerül, többnyire úgynevezett munkamenethez kapcsolódó cookie-ként. A munkamenethez kapcsolódó cookie-t az jellemzi, hogy a böngésző munkamenetének végén automatikusan törlődnek a merevlemezről. Más cookie-k a felhasználó számítógépes rendszerében maradnak, és lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy a következő látogatáskor felismerje a Vevő számítógépes rendszerét (úgynevezett állandó cookie-k).

(5) A Vevő tiltakozhat a cookie-k tárolása ellen; ehhez egy banner áll rendelkezésére, amelynek alkalmazásával tiltakozhat a cookie-k tárolása ellen vagy elfogadhatja azzt.

(6) A Vevő az internetes böngészőjét beállíthatja úgy is, hogy a merevlemezen ne kerüljön sor cookie-k tárolására, vagy a már eltárolt cookie-k törlésre kerüljenek. A cookie-k megakadályozására és törlésére vonatkozó utasításokat a böngésző vagy a szoftver gyártója adja meg.

 1. § Záró rendelkezések

(1) A szerződés nyelve a magyar.

(2) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalát, a szabályait és a feltételeit (ideértve a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket is) bármikor módosítsa. A megrendelésre a megrendelés időpontjában hatályos értékesítési feltételek, szerződéses feltételek és általános szerződési feltételek vonatkoznak, kivéve, ha ezen feltételek módosítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés írja elő (ebben az esetben a módosult feltételek a korábbi megrendelésekre is vonatkoznak). Ha a jelen ÁSZF-ben szereplő szabályozás bármilyen okból érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

(3) Amennyiben a jelen ÁSZF valamely része érvénytelen, az a fennmaradó részek érvénytelenségét nem érinti és az eredeti rendelkezés céljával megegyező rendelkezést kell helyette alkalmazni.

(4) Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire.